Tillbaka

Var finns flaskhalsarna för implementering?

Varför implementeras inte alltid den bästa lösningen på klinikerna? En ny personalenkät ska visa vilka hinder som finns – och göra det lättare att införa moderna metoder och fasa ut gamla, förlegade lösningar. 

Trots att en ny produkt har visats vara bättre än befintlig produkt som används på en klinik, finns det ibland barriärer som gör att kliniken inte har möjlighet eller intresse av att ta till sig den nya lösningen.

De företag som säljer lösningarna har ofta svårt att veta vad som egentligen utgör grunden till dessa barriärer. Ibland kanske det skylls på begränsad ekonomi trots att huvudorsaken är tidsbrist, oklarheter i hur lösningen ska implementeras i det egna flödet, tvetydigheter om lösningen verkligen är bättre, brist på personal som kan införa lösningen eller liknande.

Företagen har därmed inte möjlighet att anpassa sig, så att produkten verkligen kan komma till nytta för patienten. Det kan handla om att anpassa produkten, förtydliga implementationen och bistå med personal för att förenkla införandeprocessen.

Personalen ger sina synpunkter

För att tydliggöra dessa flaskhalsar håller vi inom delprojektet Positionering och immobilisering på att ta fram en nationell personalenkät som ska användas för att utvärdera ny utrustning för fixation och immobilisering.

Personalen testar produkten och svarar på frågor om implementation, användarvänlighet och funktion.

Syftet är att låta olika kategorier av strålbehandlingspersonal runt om i Sverige testa den nya produkten och svara på enkätfrågor som fokuserar på implementation, användarvänlighet och funktion ur personalens synvinkel.

Bereder plats för de bästa lösningarna

Förhoppningen är att detta ska sänka tröskeln mellan klinik och företag så att kliniker runt om i Sverige på ett enkelt sätt kan införa nya, moderna och sofistikerade lösningar – som utvärderats på en nationell basis – och fasa ut förlegade metoder och lösningar.

Det ska bli lättare att föra in nya sofistikerade metoder och fasa ut de gamla och förlegade.

Detta testförfarande torde även öka möjligheten till nationell standardisering eftersom lokala lösningar ersätts med kommersiellt tillgängliga produkter.

Läs mer om delprojektet Positionering och immobilisering.