Så utvecklas Testbädden

Vård och näringsliv samverkar

Samtliga universitetssjukhus, Regionala cancercentrum och sex specialistföretag.

Universitetssjukhusen

En plattform för samverkan

Testbädden ska inte bygga en ny vårdorganisation utan en plattform för samverkan – mellan landets universitetssjukhus och mellan vård och näringsliv. Verksamheten ska vara självbärande.

Mycket av det arbete som ska bedrivas i testbädden görs redan idag, men är inte samordnat regionerna emellan. Tanken är att undvika en del dubbelarbete och utvecklas snabbare. Det spar tid och resurser – och gör systemet mer flexibelt. Här finns en möjlighet att dela både arbetsbörda och resultat. Fokus ligger på projekt av nationellt eller internationellt intresse, inte att konkurrera ut lokala samarbeten.

Delprojekten

Testmiljön utvecklas av användarna

Testmiljöns tekniska bas byggs upp av kliniker, forskare och företag i konkreta forsknings- och utvecklingssamarbeten.

Genom de forskningsdrivna delprojekten utvecklas även själva samverkansmodellen – hur landets sju universitetssjukhus genomför samordnade tester i klinisk miljö tillsammans med innovatörer. Även andra sjukhus deltar.

Användarna, den kliniska personalen, är centrala i testbäddens innovationslogik. De yrkeskategorier som kommer att vara del av den framtida testmiljön deltar naturligtvis även i utvecklingsarbetet. Testbädden tar också fram metoder för att aktivt involvera patienterna när nya lösningar tas fram.

Konsortiet

Vård och näringsliv i gemensam satsning

Vård och näringsliv har gått samman i ett konsortium för att etablera den högspecialiserade nationella testbädden. År 2015 ska utvecklingsprojektet övergå i etablerad verksamhet.

Parter i konsortiet: Samtliga svenska universitetssjukhus, sex specialistföretag och Regionala cancercentrum.

Satsningen delfinansieras av VINNOVA och koordineras av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.