Tillbaka

Så fungerar Nationella testbädden för strålterapi

I Nationella testbädden för innovativ strålterapi testas och utvecklas innovationer inom strålbehandling – ny teknik och nya metoder. Eftersom testerna görs i verklig sjukhusmiljö blir det tydligt om en innovation verkligen motsvarar vårdens behov.

Det ger kortare utvecklingstider – och innovationer som verkligen efterfrågas av vården. Det driver också utvecklingen av strålbehandling mot cancer.

En ingång till tester på alla universitetssjukhus

Testbädden erbjuder samordnade studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Det gör det enkelt att få tillgång till landets samlade resurser – patientunderlag, experter, olika användarmiljöer och utrustning. Vi samarbetar även med länssjukhus.

Testbädden är nu under utveckling, men hanterar redan förfrågningar om tester från vård och näringsliv.

En plattform för samverkan

Testbädden är inte en ny vårdorganisation utan en plattform för samverkan – mellan landets universitetssjukhus och mellan vård och näringsliv.

Mycket av det arbete som bedrivs i testbädden görs redan idag på olika sjukhus, men är inte samordnat regionerna emellan. Tanken är att undvika en del dubbelarbete och utvecklas snabbare. Det spar tid och resurser – och blir mer flexibelt. Här finns en möjlighet att dela både arbetsbörda och resultat.

Fokus ligger på projekt av nationellt eller internationellt intresse, inte på att konkurrera ut lokala samarbeten.

Nödvändigt för att klara framtida cancervård

Effektivare metoder och nationell samordning är nödvändigt för att klara framtida cancervård. Var tredje person drabbas av cancer – och inom 20 år har antalet cancerpatienter fördubblas. I Sverige har vi olika tillgång till vård – och chans att överleva – beroende på var i landet vi bor. Det finns alltså ett stort behov, både av effektivare behandlingsmetoder och av samverkan mellan sjukvårdsregionerna.

Mer jämlik vård

Innovationer som testas gemensamt av landets sjukhus kan lättare distribueras i vårdorganisationerna. Den bästa tekniken och metoderna sprids snabbare till alla regioner.

Idag kan det ta lång tid att införa en effektiv behandlingsmetod i hela landet – ibland mer än tio år. Så ska det inte behöva vara.

Samlar landets resurser

Strålterapi är högspecialiserat och ställer höga krav på kompetens, utrustning och säkerhet. Samtidigt har varje enskilt sjukhus ett litet patientunderlag och expertisen är spridd över landet. Nationell kraftsamling snabbar på forskning och utveckling. Och skapar internationell konkurrenskraft.

Effektiv behandling

Strålbehandling är effektivt – kostnadseffektivt och effektivt som behandlingsform. Samtidigt är strålbehandling en underutnyttjad resurs, inte bara i Sverige. Efterfrågan väntas öka. Och all ny teknik och alla nya metoder måste testas och kvalitetssäkras.

 Nationella testbädden för innovativ strålterapi ska ge

  • effektivare strålbehandling av cancerpatienter
  • lika tillgång till vård i hela landet
  • snabbare implementering av innovationer i vården
  • en testmiljö för forskning i framkant
  • kortare utvecklingstider för företag
  • ökad internationell konkurrenskraft för svensk strålbehandling

 

Nationella testbädden för innovativ strålterapi utvecklas av Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan och ledande specialistföretag.