Tillbaka

Positionering och immobilisering

Patienten alltid i rätt läge

Delprojektet utvecklar nya metoder för att utvärdera positionering och immobilisering av patienter som strålbehandlas, dvs hur patienten ligger under behandlingen. Målet är att finna gemensamma nationella utvärderingsmetoder, så att innovationer kan jämföras på ett standardiserat sätt.

Idag används olika system för att hjälpa patienten att ligga stilla under pågående strålbehandling – och att ligga likadant vid varje behandlingstillfälle. Ett av de mest använda systemen är plastmasker som spänns fast över patientens ansikte. De har utvärderats och en rad problem beskrivs, bland annat de är instabila och att brister i reproducerbarhet.

Ökad delaktighet minskar patientens obehag

Ett av problemen är negativa patientupplevelser. Mer än hälften av patienterna uppger att de drabbas av klaustrofobi när masken är på. Forskning har dessutom visat att cancerpatienter önskar ökad delaktighet i sin vård – och att delaktigheten i sig ger stora fördelar. Patienten kan vara mer följsam under strålbehandlingen och rehabiliteringen främjas. Trots det har få nya tekniker implementerats i sjukvården de senaste åren.

Ligger lugna patienter mer stilla?

Nya metoder och tekniker ska inte enbart utvärderas mot objektiva mått, som hur lätt det är att återskapa patientens läge och hur mycket patienten rör på sig under strålbehandlingen. Innovationerna ska även utvärderas av patienterna själva, genom att de berättar hur de upplever behandlingen. Det är idag okänt hur patientupplevelsen påverkar graden av ångest och förmågan att ligga still under pågående strålning.

Kan patienten själv lägga sig i rätt läge?

En idé som provas är att patienten själv involveras i positioneringen. Projektet utvecklar därför ett interface direkt till patienten, istället för till personalen. Patienten ska få tydlig återkoppling på sina rörelser och själv kunna korrigera sin position. Här deltar även Designhögskolan i Umeå.

Snabbare implementering

En enhetlig och verifierbar metod för utvärdering av fixationer, ny utrustning och nya arbetssätt ger stora mervärden – säkrare strålbehandling, ökad patientdelaktighet, snabbare implementering av innovationer i vården, snabbare utveckling av vårdprocesser, effektivare samarbete mellan Sveriges universitetssjukhus och effektivare samarbete mellan vård och företag.

I projektet deltar representanter för Sveriges universitetssjukhus, Designhögskolan i Umeå, Elekta, Micropos Medical och Naslund Medical samt Skandionkliniken.