Tillbaka

Enhetlig databaslösning

Jämförbara strålbehandlingsdata

Delprojektet skapar ett verktyg för att rapportera och utvärdera större mängder data om strålbehandling. Med den nya databaslösningen blir Sverige ett optimalt land för att utvärdera nya tekniker.

Målet är att ge vården, forskarna och företagen tillgång till enhetliga och därmed jämförbara nationella strålbehandlingsdata. Det är inte möjligt idag eftersom informationen är spridd på olika databaser som inte kan samköras på ett effektivt sätt.

Kopplar samman landets databaser

Delprojektet utformar ett nationellt system för automatisk rapportering av kvalitetsdata från strålbehandling till nationella kvalitetsregister. Det innebär bland annat att skapa tekniska förutsättningar för att koppla ihop olika lokala och nationella databassystem. Dessutom utvecklas den programvara som behövs för att extrahera och analysera data på ett effektivt sätt.

Enhetligt språk ger jämförbara data

Ett annat grundläggande problem är att det saknats ett enhetligt språkbruk för strålbehandlingsdata. Olika parametrar – som diagnos, lokalisation, behandlingsteknik, tumör och riskorgan – kan variera både mellan olika sjukhus och inom samma sjukhus.

Ny standard publiceras av Strålsäkerhetsmyndigheten

Delprojektet har därför tagit fram en standardiserad svensk nomenklatur för anatomiska strukturer och målvolymer i samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten, som står för publicering. Myndigheten rekommenderar att samtliga strålbehandlingsverksamheter använder nomenklaturen för att skapa enhetliga data och öka patientsäkerheten.

I projektet deltar representanter för Sveriges universitetssjukhus, Cureos, Elekta, ScandiDos samt Strålsäkerhetsmyndigheten, Regionala cancercentrum i samverkan och INCA (administrativt system för svenska kvalitetsregister).