Om Testbädden

Innovation och samarbete

Vård och företag testar ny teknik och nya metoder – och driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Tillsammans.

Vad gör testbädden?

Underlättar tester i klinisk miljö

Nationella testbädden för innovativ strålterapi är en kreativ mötesplats där vård, forskning och företag tillsammans tar fram och kvalitetssäkrar innovationer inom strålbehandling.

I testbädden utvecklas produkter, tjänster och organisatoriska lösningar som vården behöver – och efterfrågar. Innovationerna testas i verklig sjukhusmiljö och det blir tydligt om de verkligen motsvarar vårdens behov. Det kan ge företagen kortare utvecklingstider.

Testbädden erbjuder en ingång till samordnade studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Vi välkomnar innovatörer från näringsliv, sjukvård eller forskning med sikte på nationell eller internationell marknad. Testbädden är under utveckling, men tar redan emot förfrågningar om tester. Övergår i etablerad verksamhet år 2016.

Varför en nationell testbädd?

Löser många utmaningar

Effektivare metoder och nationell samordning är nödvändigt för att klara framtida cancervård. Nationell kraftsamling skapar också internationell konkurrenskraft åt svensk strålterapi.

Allt fler cancerpatienter. Var tredje person drabbas av cancer – och inom 20 år har antalet cancerpatienter fördubblas. I Sverige har vi olika tillgång till vård – och chans att överleva – beroende på var i landet vi bor. Det finns alltså ett stort behov, både av effektivare behandlingsmetoder och av samverkan mellan sjukvårdsregionerna.

Mer jämlik vård. Innovationer som testas gemensamt av landets sjukhus kan lättare distribueras i vårdorganisationerna. Den bästa tekniken och metoderna sprids snabbare till alla regioner. Idag kan det ta lång tid att införa en effektiv behandlingsmetod i hela landet – ibland mer än tio år. Så ska det inte behöva vara.

Samlar landets resurser. Strålterapi är högspecialiserat och ställer höga krav på kompetens, utrustning och säkerhet. Samtidigt har varje enskilt sjukhus ett litet patientunderlag och expertisen är spridd över landet. Nationell kraftsamling snabbar på forskning och utveckling. Och skapar internationell konkurrenskraft.

Strålbehandling är effektivt – kostnadseffektivt och effektivt som behandlingsform. Samtidigt är strålbehandling en underutnyttjad resurs, inte bara i Sverige. Efterfrågan väntas öka. Och all ny teknik och alla nya metoder måste testas och kvalitetssäkras.

1 av 3 nationella projekt

Satsningar som stärker svensk strålterapi

Nationella testbädden för innovativ strålterapi är en plattform för samverkan som underlättar tester i klinisk miljö. Utvecklas nu gemensamt av vård och näringsliv – alla Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum och sex specialistföretag. Etableras år 2016.

Skonsam Strålbehandling bedriver tillämpad forskning för att ta fram innovationer. Dessa kan komma att testas i den nationella testbädden. En gemensam satsning av vård, akademi och näringsliv.

Skandionkliniken (bilden) blir Nordens första klinik för protonterapi. Kliniken byggs i Uppsala och drivs gemensamt av de sju landsting som har universitetssjukhus. Första patienten behandlades 2015.

Skandionkliniken

Mål och mervärde

Vad vinner du på testbädden?

  • Effektivare och säkrare strålbehandling mot cancer
  • Mer jämlik cancervård
  • Evidens för val av bästa behandling
  • Nationell databaslösning för effektiv analys
  • Snabbare implementering i vården
  • Kortare utvecklingstider för företag
  • Nya finansieringslösningar
  • Internationell marknadsföring
  • Stärkt konkurrenskraft


Klicka här för att få en tydlig bild av mervärdet för olika målgrupper
– patienterna, vården, industrin, forskningen och samhället.