Använda Testbädden

Helhetspaket för tester i klinisk miljö

Stöd genom hela utvecklingsprocessen

Vem kan använda testbädden?

Välkomnar idéer från vård och näringsliv

Vi vänder oss till innovatörer inom strålbehandling och medicinteknik. Från näringsliv, forskning eller vård. Med sikte på nationell eller internationell marknad.

Innovationer som ska användas i vården måste ofta testas i klinisk miljö innan de kan marknadsföras mot tänkt kund. Vi kan stötta små och stora företag i alla faser ­– från första idé till färdig innovation.

Testbädden kan också fånga upp sjukvårdens egna idéer om hur strålbehandling kan utvecklas och kvalitetssäkras.

Hur går det till?

En ingång till alla universitetssjukhus

Testbädden erbjuder samordnade tester i klinisk miljö på Sveriges sju universitetssjukhus. Det ger tillgång till större patientunderlag, olika användarmiljöer och landets ledande expertis.

Genom testbädden utvecklas och kvalitetssäkras ny teknik och nya metoder i samverkan med sjukvården. Det blir tydligt vilka produkter, tjänster och lösningar som bäst motsvarar vårdens behov.

En ny nationell databaslösning ger effektiv analys av större mängder data om strålbehandling – optimalt för att utvärdera nya tekniker och metoder.

Användning av medicinteknisk utrustning varierar mellan sjukhusen. Därför är det värdefullt att kunna göra tester i flera användarmiljöer. Samtidigt. Och samordnat.

Testbädden erbjuder
  • medicinsk kompetens inom rätt område
  • rätt patienter i rätt antal
  • vana prövare med tid och resurser
  • färdigt i tid – enligt avtal
  • studier som uppfyller myndigheternas krav
  • showcase för internationell marknadsföring.

Tester

Tester i alla faser

I testbädden utvärderas produkter, tjänster och organisatoriska lösningar i alla utvecklingsfaser. Testerna kan vara mer eller mindre omfattande, med eller utan patienter.

Testbädden kan användas till mycket – utvärdera avancerad teknik, nya behandlingsmetoder, patientenkäter och arbetsflöden. Vi utför litteraturstudier, koncepttester, prototyputveckling och kliniska prövningar. Bland annat.

Olika typer av tester

Tjänster

Stöd genom hela processen

Vårt främsta erbjudande är tillgång till den kliniska miljön, men ökade myndighetskrav på medicinteknik skapar behov av fler tjänster.

Testbädden erbjuder vägledning genom hela processen – från första bedömning av idé till färdig produkt, tjänst eller organisatorisk lösning.

Vi kan till exempel bistå med nationell projektkoordinering, hälsoekonomisk analys, juridisk rådgivning, regulatorisk kunskap och dokumentation. Ett showcase ger möjlighet att visa hur innovationen fungerar i praktiken.